RODO – obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest (tutaj nazwa firmy) (dalej również jako ,,ADO”lub „Administrator”)

Kontakt z administratorem

Kontakt z ADO :

 

 

Jaki rodzaj Pana/i danych osobowych przetwarzamy?

ADO przetwarza dane wskazane w zamówieniu/umowie, tj.: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres kontrahenta, adres dostarczenia towaru, numer NIP oraz dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres e-mail .

Jaki jest cel przetwarzania przez nas Pana/i danych osobowych?

ADO przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

  • realizacji usług objętych umową/zamówienie, w tym ewentualnym dochodzeniem na jej podstawie roszczeń,
  • wystawiania faktur i przyjmowania płatności,
  • wysyłania informacji marketingowych, PR oraz informacji handlowych od ADO i osób współpracujących z ADO, jeśli wyraził Pan/i na to zgodę,
  • kontaktu telefonicznego na podany nr telefonu w celu weryfikacji zamówień,
  • ADO nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Kto może zapoznać się z Pana/i danymi osobowymi?

Dostęp do danych będą miały osoby współpracujące z ADO, którym administrator powierzy wykonanie na rzecz Pana/i usług, objętych umowa i na potrzeby realizacji tej umowy oraz jej zawarcia lub modyfikacji, w tym przede wszystkim osoby zawierające umowę, przygotowujące ofertę, wykonujące zamówienie, dostarczające towary do klienta. Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z ADO przy realizacji świadczeń wynikających z umowy. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w punktach powyżej.

Przez jaki czas przetwarzamy Pana/i dane osobowe?

Dane przechowywane są przez okres świadczenia usługi (umowy), po zakończeniu umowy przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W jaki sposób chronimy Pana/i dane osobowe?

Administrator zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

Jakie ma Pan/i uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Pana/i danych osobowych?

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez ADO uprawnione są do domagania się od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Czy musi Pan/i podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, aczkolwiek może być niezbędne do zawarcia i realizacji umów handlowych.

Informacje dodatkowe

  • ADO nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.